Advantages

 • Shippers & operators

  More info
 • Skippers

  More info
 • Regional and national policy makers in all Member States

  More info
 • Banks and financial decision makers

  More info
 • Banken en financiële decision makers

  More info
 • Verladers en operatoren

  More info
 • Schippers

  More info
 • Regionale en nationale beleidsmakers in alle lidstaten

  More info
 • Affréteurs et opérateurs

  More info
 • Capitaines

  More info
 • Watertruck is a new, innovative way of transporting goods that aims to reactivate small inland waterways by introducing a new concept for inland waterway transport.
 • Innovative concept: the overall objective is to enhance the interconnectivity and interoperability between the TEN-T core network and smaller inland waterways. Watertruck+ is articulated around transport units (barges and push boats) that sail in convoys and can be coupled and decoupled in a fast and flexible way. Loading and unloading are decoupled from the navigation itself, thus enhancing the service ratio on the smaller waterways.
 • Innovative design: Watertruck+ provides a universal standard design for various types of small inland barges that can be modified to satisfy the operational requirement of a specific goods flow (cargo flow), propulsion, hatches, lifting (pumping) systems, a small crane, etc. can be added or removed without having a major impact on the overall hull structure. The use of alternative materials (i.e. aluminum, composite) will be examined in order to construct and operate the barges in the most efficient way so that the unit life-cycle costs are limited as much as possible.
 • Low emissions: the choice of fuel type will be examined, with the aim being to decrease the barges’ noxious emissions. Alternative fuel types such as LNG, CNG, hydrogen, hybrid, will be considered and determined during the project, as well as the propulsion type. CO2 emissions will be reduced by at least 25% and the type of fuel and propulsion system to be used will at least comply with the EURO VI norm of road transport.
 • Flexible: Watertruck+ ensures maximum flexibility of operations while maintaining maximum regional coverage by connecting small inland waterways with the TEN-T network.
 • Operational and economic viability: The previous Interreg project Watertruck has demonstrated the operational and economic viability of the Watertruck concept. This study has been included in six demonstration projects in Belgium (Flanders and Brussels), the Netherlands and France. The Watertruck+ potential in the regions of West-Vlaanderen (Flanders) and Kempen (Campine, Flanders) amounted to 3 million tons (of which at least half is modal shift), while the modal shift potential in the Netherlands (Northern Brabant) amounted to 0.4 million tons.
 • Modal shift: WT+ encourages a modal shift including new flows which would otherwise have gone via road, and which makes inland waterway transport competitive to road transport. Also, new investment programs are included (avoidance of reverse modal shift).

By decoupling loading from unloading, on-board staff will only be sailing and no longer have to wait until the receiver has loaded or unloaded. In the meantime, the staff can operate on other barges.

No accommodation also means optimizing payload and efficiency.

Carrying capacity Watertruck:

(CEMT I)
compared to Spits
(CEMT II)
compared to Kempenaar
Cargo weight (mt) +15% +12%
Cargo volume (m³) +18% +20%
Containers (TEU) N/A +20%

Within the Watertruck concept, an eight-hour work schedule can be implemented. At the end of his shift, the shipper can go home. It is no longer necessary to live on board for several weeks, thus making the profession more attractive for younger skippers.

The Watertruck+ project aims to achieve a solution that is complementary to the existing inland waterways activities. The aim is to equip the market with business cases for a large European fleet of vessels by rolling out the Watertruck concept in various European regions.

 • The aim of the project is to use the new Watertrucks on freight flows that are currently transported by road and on new flows, thereby increasing the market share of inland waterways in the European modal split. Watertruck+ wants to contribute to moving more goods from the over congested European roads towards the available capacity on the waterways, increasing the throughput on TEN-T corridors and unlocking the economic potential in regions with small waterways.
 • Lower CO2 emissions by at least 25% in comparison to the emissions of the existing inland waterways fleet, and to achieve a noxious substances emission level that at least satisfies the emission criteria of EURO VI standards for road transport, or equivalent.
 • Currently, investors and banks do not have a predictable residual value of the vessel after x years of service. This residual value is heavily influenced by the specifications of the ship, its age, the steel market and availability (as there are only a limited number of ships on the market, excess supply or shortage is a relatively frequent occurrence).
 • This means that investors are reluctant to finance new vessels. Loan conditions are quite firm, requiring a substantial equity deposit by the operator and having a relatively short term. In contrast, operators frequently have little equity and are looking at an operational return in the medium or long term.
 • The emergence of a fleet of 500 interchangeable, comparable vessels will be a game changer. Residual value will become predictable so that the buying, selling and leasing of vessels will become easier. This will enable operators to adapt their commercial offers to the time frame of the shippers’ RFQs. It will also attract a different type of investor: those who see inland shipping as a financial opportunity, without actually getting involved in the shipping operations.
 • Momenteel beschikken investeerders en banken niet over een voorspelbare restwaarde van het vaartuig na een bepaald aantal jaren van dienst. De restwaarde wordt sterk beïnvloed door de kenmerken van het schip, zijn ouderdom, de staalmarkt en de beschikbaarheid (aangezien er slechts een beperkt aantal schepen op de markt zijn, komen voorraadoverschotten of -tekorten relatief vaak voor).
 • Het komt erop neer dat investeerders aarzelen om nieuwe vaartuigen te financieren. Leningvoorwaarden zijn eerder streng, waardoor de operator een aanzienlijke waarborg moet voorzien en op korte termijn moet lenen. De operatoren beschikken echter vaak over weinig activa en streven een operationeel resultaat na op de middellange of lange termijn.
 • Het ontstaan van een vloot ter grootte van 500 uitwisselbare, vergelijkbare vaartuigen zal een doorbraak betekenen. De restwaarde wordt voorspelbaar zodat het kopen en leasen van een vaartuig gemakkelijker wordt. Dit stelt operatoren in staat om hun commercieel aanbod af te stellen op de termijnen van de prijsaanvragen (RFQ’s) die door de verladers worden gelanceerd. Dit alles zal een ander soort investeerder aantrekken: zij die de binnenvaart als een financiële opportuniteit zien, zonder echter als verlader actief te moeten zijn.
 • Watertruck+ is een nieuwe, innovatieve modus voor goederentransport die tracht de kleine in het binnenland gelegen waterwegen te reactiveren door een nieuw concept voor transport over de binnenwateren in te voeren.
 • Innovatief concept: het globale doel bestaat erin de onderlinge connectiviteit en de wederzijdse werking te versterken tussen het TEN-T-kernnetwerk en kleinere binnenwateren. Watertruck+ is opgebouwd rond vaartuigen (duwbakken en duwboten) die in konvooi varen en op een snelle en flexibele wijze kunnen worden gekoppeld en ontkoppeld. Laden en lossen gebeurt los van het varen zelf, waardoor de serviceratio op de kleinere waterwegen stijgt.
 • Innovatief ontwerp: Watertruck+ verschaft een universeel standaardontwerp voor uiteenlopende types kleine duwbakken die kunnen worden aangepast aan de operationele vereisten van een specifieke goederenstroom. Voortdrijving, luikopeningen, stijg- of pompsystemen, een smalle kraan, enz. kunnen worden toegevoegd of verwijderd zonder een grote impact te hebben op de algemene structuur van de scheepsromp. Het gebruik van alternatieve materialen (met name aluminium, composiet) wordt onderzocht om de schepen zo efficiënt mogelijk te bouwen en te laten werken, zodat de life-cyclekosten per eenheid zo laag mogelijk worden gehouden.
 • Lage uitstoot: keuze van het type brandstof, bedoeld om de schadelijke uitstoot van de schepen te verlagen. Alternatieve brandstoftypes zoals lng (vloeibaar aardgas), cng (aardgas onder druk), waterstof, hybride stoffen, worden tijdens het project overwogen en bepaald, evenals de wijze van aandrijving. De CO²-uitstoot wordt met ten minste 25% verlaagd en de te gebruiken soort brandstof en het type aandrijving zullen minstens de EURO VI-norm voor wegtransport naleven.
 • Flexibel: Watertruck+ verzekert een maximaal flexibele werking gecombineerd met het behoud van de allergrootste regionale dekking door kleine binnenwateren te verbinden met het TEN-T-netwerk.
 • Operationele en economische uitvoerbaarheid: het voorafgaande Interreg-project Watertruck heeft de operationele en economische uitvoerbaarheid van het Watertruckconcept aangetoond. Tot dit onderzoek behoren zes demonstratieprojecten in België (Vlaanderen en Brussel), Nederland en Frankrijk. De capaciteit van Watertruck in West-Vlaanderen en de Kempen bedroeg 3 miljoen ton (waarvan minstens de helft een modal shift betreft), terwijl de capaciteit voor een modal shift in Nederland (Noord-Brabant) 0,4 ton heeft bereikt.
 • Modal shift: WT+ moedigt een verschuiving van de vervoerswijze aan waartoe nieuwe goederenstromen behoren die anders over de weg zouden gaan en waardoor transport over de binnenwateren kan concurreren met wegtransport. Er worden eveneens nieuwe investeringsprogramma’s betrokken (om een omgekeerde modal shift te voorkomen).

Door laden en lossen van elkaar te ontkoppelen, hoeft het boordpersoneel alleen maar te varen en niet langer te wachten tot de bestemmeling of verzender gelost of geladen heeft. Gedurende die tijd kan het personeel het transport van andere duwbakken afhandelen.

Geen logies betekent eveneens een geoptimaliseerde nuttige vracht en efficiëntie.

Vervoerscapaciteit Watertruck:

(CEMT I) vergeleken met Spits (CEMT II) vergeleken met Kempenaar
Vrachtgewicht (mt) +15% +12%
Vrachtvolume (mt) +18% +20%
Containers (TEU) N/A +20%

Binnen het Watertruck+-concept kan een werkrooster met een achturendag worden voorzien. Op het einde van zijn shift, kan de schipper naar huis. Het is niet langer nodig om meerdere weken aan boord te wonen, wat het beroep aantrekkelijker maakt voor jonge schippers.

Het Watertruck+-project streeft een oplossing na ter aanvulling van de bestaande activiteit op de binnenwateren. Het is de bedoeling om de markt te ondersteunen met businesscases voor een grote Europese vloot aan vaartuigen door het Watertruck+-concept in verscheidene Europese regio’s te lanceren.

 • Het project wil de nieuwe Watertrucks gebruiken voor goederenstromen die momenteel via wegtransport gebeuren en voor nieuwe vrachtstromen, waardoor het marktaandeel van de binnenwateren verhoogt in de Europese modal split. Watertruck+ wil een bijdrage leveren om ten eerste meer goederenstromen te verplaatsen van de overvolle Europese wegen naar de beschikbare capaciteit op de waterwegen, ten tweede de verwerkte hoeveelheid op TEN-T-vaarroutes te vergroten en ten derde het economische potentieel in regio’s met kleine waterwegen te ontsluiten.
 • Verlaging van de CO2-uitstoot met ten minste 25% in vergelijking met de uitstoot van de bestaande vloot op de binnenwateren, en emissiewaarden van schadelijke stoffen bereiken die minstens beantwoorden aan de EURO VI-normen voor wegtransport of een equivalent ervan.
 • Watertruck est un nouveau mode de transport de marchandises innovant dont l’objectif est la réactivation des voies navigables intérieures à petit gabarit grâce à l’introduction d’un nouveau concept pour le transport fluvial.
 • Concept innovant : l’objectif principal est l’amélioration de l’interconnexion et l’interopérabilité entre le réseau de base TEN-T et les voies navigables intérieures à petit gabarit. Watertruck+ s’articule autour d’unités de transport (barges et pousseurs) naviguant en convois et pouvant être couplées et découplées de manière rapide et flexible. Le chargement et le déchargement sont découplés du transport même, ce qui améliore le ratio du service sur les voies navigables à petit gabarit.
 • Design innovant : Watertruck+ propose un design standardisé pour différents types de petites barges modifiables en fonction des besoins pour certains types de cargaison (cargo flow). Propulsion, écoutilles, systèmes élévateurs (pompage), petites grues, par exemple, peuvent être ajoutés facilement à la coque, ou enlevés. L’utilisation de différents matériaux (comme l’aluminium ou le composite) sera évaluée afin de construire et d’exploiter les barges de la manière la plus efficace possible et de limiter ainsi au maximum les coûts pendant la durée de vie.
 • Faibles émissions : afin de réduire l’échappement de polluants dangereux des barges, le choix du type de carburant sera examiné. Des types de carburant alternatifs tels que le gaz liquide, le gaz comprimé, l’hydrogène, l’hybride seront évalués au cours du projet, tout comme le mode de propulsion. Les émissions de CO2 seront réduites d’au moins 25%. Le type de carburant et le mode de propulsion seront au moins conformes aux normes EURO VI relatives au transport routier.
 • Flexibilité : Watertruck+ garantit la plus grande flexibilité d’exploitation tout en conservant la couverture régionale maximale grâce à la connexion des voies navigables à petit gabarit au réseau TEN-T.
 • Rentabilité opérationnelle et économique : le projet Interreg précédent, Watertruck, a montré la rentabilité opérationnelle et économique du concept Watertruck. Cette étude a été intégrée à six projets de démonstration en Belgique (Flandres et Bruxelles), aux Pays-Bas et en France. Le potentiel Watertruck+ dans les régions de la province Flandre-Occidentale (Flandres) et Kempen (Campine, Flandres) s’élevait à 3 millions de tonnes (dont au moins la moitié est transfert modal), alors que le potentiel du transfert modal aux Pays-Bas (Brabant-Nord) s’élevait à 0,4 millions de tonnes.
 • Transfert modal : Watertruck+ favorise le transfert modal incluant de nouveaux flux qui se feraient autrement par la route, ce qui rend le transport par les voies navigables intérieures plus compétitif que le transport routier. De nouveaux programmes d’investissement sont également prévus (afin d’éviter le transfert modal inverse).

Grâce au découplage du chargement et du déchargement, l’équipage n’aura plus qu’à conduire le bateau et n’a plus à attendre que le destinataire ait chargé ou déchargé. Il peut travailler sur d’autres barges pendant ce gain de temps.

L’équipage ne demeurant pas à bord, la charge utile et la rentabilité seront optimisées.

Capacité de transport Watertruck:

(CEMT I)
comparée à un bateau Freycinet
(CEMT II)
comparée à un bateau Campinois
charge utile ™ +15% +12%
volume (m³) +18% +20%
conteneurs (EVP) N/A +20%

Dans le concept Watertruck, des journées de travail de 8 heures pourront être instaurées. À la fin de sa journée de travail, le capitaine peut rentrer chez lui. Ainsi, il ne doit plus vivre plusieurs semaines consécutives à bord, ce qui rend la profession plus attrayante pour les jeunes capitaines.

Watertruck+ gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek aan Watertruck+ voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Ik ga akkoord